نوارهای پیشرفت و نمودارها

[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0px” fs=”36px” lh=”1.111em”]نوارهای پیشرفت[/ld_fancy_heading]
[ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”طراحی وب” count=”90″ suffix=”%” bar=”rgb(211, 169, 133)”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”طراحی گرافیک” count=”80″ suffix=”%” bar=”rgb(211, 169, 133)”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”تایپوگرافی” count=”85″ suffix=”%” bar=”rgb(211, 169, 133)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0px” fs=”36px” lh=”1.111em”]نوارهای پیشرفت[/ld_fancy_heading]
[ld_progressbar label_position=”liquid-progressbar-values-inside” size=”liquid-progressbar-xl” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”طراحی وب” count=”60″ label_color=”rgb(255, 255, 255)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bar=”linear-gradient(90deg, #8987e2 0%, rgb(29, 225, 209) 100%)”][ld_progressbar label_position=”liquid-progressbar-values-inside” size=”liquid-progressbar-xl” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”توسعه دهنده وب” count=”90″ label_color=”rgb(255, 255, 255)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bar=”linear-gradient(90deg, #8987e2 0%, rgb(29, 225, 209) 100%)”][ld_progressbar label_position=”liquid-progressbar-values-inside” size=”liquid-progressbar-xl” roundness=”liquid-progressbar-circle” label=”طراحی گرافیک” count=”75″ label_color=”rgb(255, 255, 255)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bar=”linear-gradient(90deg, #8987e2 0%, rgb(29, 225, 209) 100%)”]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0px” fs=”36px” lh=”1.111em”]نوارهای پیشرفت[/ld_fancy_heading]
[ld_spacer height=”25px”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-thick” percentage_shape=”round” label=”طراحی گرافیک” count=”90″ label_color=”rgb(51, 51, 51)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.1)” bar=”rgb(53, 204, 98)” suffix=”%”][ld_spacer height=”1px”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-thick” percentage_shape=”round” label=”طراحی گرافیک” count=”65″ label_color=”rgb(51, 51, 51)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.1)” bar=”rgb(53, 204, 98)” suffix=”%”][ld_spacer height=”1px”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-thick” percentage_shape=”round” label=”طراحی گرافیک” count=”80″ label_color=”rgb(51, 51, 51)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.1)” bar=”rgb(53, 204, 98)” suffix=”%”]
[ld_spacer height=”25px”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-thick” percentage_shape=”round” label=”طراحی گرافیک” count=”80″ label_color=”rgb(51, 51, 51)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.1)” bar=”rgb(53, 204, 98)” suffix=”%”][ld_spacer height=”1px”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-thick” percentage_shape=”round” label=”طراحی گرافیک” count=”90″ label_color=”rgb(51, 51, 51)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.1)” bar=”rgb(53, 204, 98)” suffix=”%”][ld_spacer height=”1px”][ld_progressbar size=”liquid-progressbar-thick” percentage_shape=”round” label=”طراحی گرافیک” count=”65″ label_color=”rgb(51, 51, 51)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” background=”rgba(0, 0, 0, 0.1)” bar=”rgb(53, 204, 98)” suffix=”%”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.746)” fs=”19px”]سریعترین قالب ساخته شده در دنیا.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”15px”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” minfontsize=”40″ fs=”53px” lh=”1.111em” fw=”500″ margin=”bottom_small:0.65em” color=”rgb(255, 255, 255)”]عملکرد و سرعت سایتتان را به خطر نیندازید! ساختار و تکنولوژی هایی از نسل آینده، بارگذاری در لحظه و لحظه ای، فایل های کم حجم و محتویات انعطاف پذیر، بالاترین سطح عملکرد را به ارمغان می آورد.[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”20px”][ld_button style=”btn-underlined” title=”بیشتر بدانید” border=”border-thick” i_type=”fontawesome” i_add_icon=”true” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-left” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”18px” link=”url:%23|||” i_margin_left=”20px” ls=”0.025em” b_color=”rgba(255, 255, 255, 0.154)” h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_color=”rgb(255, 255, 255)”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ enable_bg=”yes” fh_border_radius=”round” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”15px” lh=”1em” padding=”top_small:0.25em|right_small:0.5em|bottom_small:0.25em|left_small:0.5em” fh_bg=”rgb(255, 255, 255)”]A+[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h6″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”15px” lh=”1.5em”]نتایج Pingdom[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”30px”]
[ld_counter align=”left” bottom_margin=”0″ enable_gradient=”” enable_hover_gradient=”” use_custom_fonts_title=”true” count=”89″ fs=”100px” counter_color=”rgb(255, 255, 255)” start_delay=”300″]
[ld_progressbar label_position=”liquid-progressbar-values-inside” number_hide=”liquid-progressbar-count-hide” size=”liquid-progressbar-custom” roundness=”liquid-progressbar-round” label=”بر اساس GTmetrix” count=”100″ suffix=”2x Faster” label_color=”rgba(255, 255, 255, 0.606)” count_color=”rgb(255, 255, 255)” bar=”linear-gradient(65deg, rgb(230, 76, 76) 0.3184713375796178%, #bb2cfb 100%)” background=”rgba(255, 255, 255, 0.147)” margin=”top_small:0px|bottom_small:30px” vertical_height=”65px”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”16px” lh=”1.5em” ls=”0.02em” margin=”top_small:0px|bottom_small:0px”]قالب ایو[/ld_fancy_heading]
[ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-round” count=”100″ bar=”linear-gradient(65deg, rgb(230, 76, 76) 0%, rgb(239, 49, 250) 100%)” el_class=”mb-0 mt-0″ count_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” background=”rgba(255, 255, 255, 0)”]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.45)” fs=”16px” lh=”1.5em” ls=”0.02em” margin=”top_small:0px|bottom_small:0px”]دیگر قالب ها[/ld_fancy_heading]
[ld_progressbar size=”liquid-progressbar-lg” roundness=”liquid-progressbar-round” count=”35″ bar=”rgb(24, 27, 32)” el_class=”mb-0 mt-0″ count_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” background=”rgba(255, 255, 255, 0)”]
[ld_progressbar enable_vertical=”ld-prgbr-circle” circular_thickness=”10″ line_cap=”square” label=”نوار گرد” count=”70″ circular_color=”#221eed” circular_color2=”#c10bea”]
[ld_progressbar enable_vertical=”ld-prgbr-circle” circular_thickness=”10″ line_cap=”square” label=”نوار گرد” count=”70″ circular_color=”#221eed” circular_color2=”#c10bea”]
[ld_progressbar enable_vertical=”ld-prgbr-circle” circular_thickness=”10″ line_cap=”square” label=”نوار گرد” count=”70″ circular_color=”#221eed” circular_color2=”#c10bea”]
[ld_progressbar enable_vertical=”ld-prgbr-circle” circular_thickness=”10″ line_cap=”square” label=”نوار گرد” count=”70″ circular_color=”#221eed” circular_color2=”#c10bea”]