نمونه کارهای پویا

[ld_spacer height=”20px”][ld_portfolio_listing style=”grid-caption” grid_columns=”4″ columns_gap=”15″ bottom_gap=”30″ post_type=”liquid-portfolio” posts_per_page=”8″ enable_item_animation=”yes” pagination=”ajax” pf_init_scale_x=”1″ pf_init_scale_y=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_scale_z=”1″ pf_an_opacity=”1″ filter_id=”1534238518412-21b33c7f-917a” pf_duration=”1200″ pf_delay=”150″ pf_init_translate_y=”45″ pf_init_translate_z=”0″ pf_init_rotate_x=”0″ taxonomies=”grid-caption” pf_start_delay=”250″]