بنائی – پوششی

[ld_portfolio_listing style=”metro” horizontal_alignment=”pf-details-h-mid” vertical_alignment=”pf-details-v-mid” columns_gap=”0″ bottom_gap=”0″ post_type=”liquid-portfolio” posts_per_page=”9″ enable_item_animation=”yes” pagination=”ajax” color_type=”ld-pf-dark” pf_init_scale_x=”1″ pf_init_scale_y=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_scale_z=”1″ pf_an_opacity=”1″ filter_id=”1534238518412-21b33c7f-917a” pf_duration=”1200″ pf_delay=”150″ pf_init_translate_y=”80″ pf_init_translate_z=”-161″ pf_init_rotate_x=”-40″ taxonomies=”masonry” pf_start_delay=”250″ color_primary=”rgba(255, 255, 255, 0.98)” title_size=”40px” title_weight=”400″]